Statut

Na podlagi Zakona o društvih (Ur. l. RS 64/2011) je ustanovna skupščina, dne 24.10.2016, sprejela

STATUT DRUŠTVA RAZSTAVNIH PSOV SLOVENIJE

 1. SPLOŠNE DOLOČBE
 1. člen

Društvo razstavnih psov Slovenije (v nadaljevanju Društvo) je prostovoljna,

samostojna, nepridobitna, javna, športna in strokovna organizacija, v katero se združujejo fizične osebe z namenom organiziranega in strokovnega opravljanja kinoloških dejavnosti, ki so opredeljene s tem temeljnim aktom. Nameni ustanovitve društva niso ideološki, verski ali politični.

Temeljni akt društva – Statut Društva razstavnih psov Slovenije (v nadaljevanju statut)  – je usklajen z Zakonom o društvih in s pravnim redom Republike Slovenije. Društvo deluje tudi v skladu z akti Kinološke zveze Slovenije.

 1. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki izhajajo iz veljavnih predpisov in statuta. Društvo pridobi pravno osebnost z vpisom v register društev.

Fizične osebe, združene v Društvu, uveljavljajo svoje pravice in izpolnjujejo obveznosti, tako da:

 • člani društva sodelujejo pri upravljanju društva neposredno ali posredno po predstavnikih, izvoljenih organih oziroma zastopniku društva na način, določen s statutom
 • izpolnjujejo obveznosti do Društva
 • imajo določene pravice, obveznosti in odgovornosti, ki se ne morejo omejevati z drugimi posameznimi akti (pravice, obveznosti in odgovornosti članov so navedene v členu 11.),
 • uresničujejo skupne interese,

Vsak član Društva pridobi pravico upravljanja z dnem, ko postane njegov član.

 1. člen

Društvo nosi ime “Društvo razstavnih psov Slovenije” in ima sedež na naslovu predsednika Društva. Ulica Marjana Nemca 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju. Območje delovanja Društva je Republika Slovenija.

 1. člen

Društvo ima znak oblike rozete, na sredini katere je narisan odtis pasjega stopala. V rozeti, okrog odtisa pasjega stopala je v obroč z napisom Društvo razstavnih psov Slovenije. V zgornjem delu je napis Društvo razstavnih psov, v spodnjem delu Slovenije. Napis je napisan z velikimi tiskanimi črkami.

 1. člen

Društvo se lahko povezuje s sorodnimi organizacijami oziroma včlani v zveze ali združenja doma in v tujini, če je to v njegovem interesu. O tem odloča upravni odbor Društva.

 1. člen

Člani Društva uresničujejo svoje pravice in obveznosti na skupščini Društva, na sejah upravnega in nadzornega odbora, ter so lahko voljeni oziroma imenovani v organe Društva. V KZS in v drugih kinoloških organizacijah uresničujejo člani Društva svoje pravice neposredno ali preko imenovanih predstavnikov Društva. Predstavnike imenuje upravni odbor Društva.

 1. člen

Delovanje Društva je javno. O svojem delu Društvo obvešča člane in širšo javnost preko sredstev javnega obveščanja, na sejah, z zapisniki, z uradno spletno stranjo preko elektronskega medija, z objavami v uradnem glasilu revije KZS Kinolog ter z drugimi obvestili. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik Društva.

 1. NAMEN IN DEJAVNOST DRUŠTVA
 1. člen

Namen Društva je opravljanje nepridobitne dejavnosti v smislu  združevanja in povezovanja lastnikov in ljubiteljev psov vseh pasem, ki se ukvarjajo s pasjimi športnimi dejavnostmi in ostalimi kinološkimi dejavnostmi v Sloveniji.

 1. člen

Dejavnosti društva so:

 • svetovanje lastnikom psov vseh rodovniških pasem v zvezi s pasjimi razstavami
 • organizira druge kinološke prireditve, ki so v interesu Društva,
 • organizira treninge razstavljanja psov, treninge junior in senior handlinga ter treninge razstavnega handlinga,
 • organizira predstavitve in predavanja o razstavah,
 • organizira tečaje razstavljanja in handlinga
 • spodbuja strokovno izobraževanje članov Društva,
 • organizira predstavitve Društva in njegovega delovanja,
 • svetuje in pomaga članom Društva glede opreme, nege ter prijave na razstave,
 • prizadeva si za zaščito živali.
 1. člen

Kot podporo osnovni dejavnosti lahko društvo opravlja pridobitno dejavnostjo pod pogoji, ki jih določa zakon. Pridobitna dejavnost ni osnovni namen Društva in služi pridobivanju sredstev, namenjenih za delo in izvajanje programa Društva. Če Društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.

Vsaka delitev premoženja Društva med člane je nična.

V okvirju pridobitne dejavnosti lahko društvo opravlja:

 • R 93.190 Druge športne dejavnosti
 • športne dejavnosti ki vključujejo ljudi in pse ter ostale kinološke dejavnosti.
 • C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
 • razmnoževanje video zapisov z navodili treniranja športa kjer sodelujeta človek in pes
 • G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
  • trgovina na drobno na stojnicah ali tržnicah z drugimi izdelki:
  • s knjigami in DVD-ji s področja kinologije in športov s psi,
  • z igračami za pse.
 • G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
 • prodaja preko interneta,
 • dražbe prek interneta.
 • I 56.300 Strežba pijač
 • – točenje pijača na stojnicah, kioskih in drugih začasnih objektih na tekmah športov s psi.
 • J 58.190 Drugo založništvo
 • Kinološka literatura in literatura s področja športov s psi.
 • N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
 • dajanje športne in rekreacijske opreme v najem:
 • O 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa

s psi bodisi za skupine ali posameznike, in poteka v različnih oblikah (šola, tečaj, tabor z nastanitvijo) in v različnih okoljih (na terenu, pri tečajniku idr.)

 • dejavnost samostojnih športnih inštruktorjev, učiteljev, trenerjev na področju športa s psi.
 • S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
 • – čuvanje, oskrba in nega hišnih živali (pasji penzioni ipd.)
 • – dresiranje hišnih živali
 • R 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
 • srečelovi na tekmah v organizaciji društva.
 1. ČLANSTVO
 1. člen

Članstvo v Društvu je prostovoljno in osebno.

Član Društva je oseba, ki podpiše pristopno izjavo, s podpisom soglaša s tem Statutom in Etičnim kodeksom Društva in spoštuje odločitve organov Društva.

V Društvo so lahko včlanjeni redni, podporni, častni člani ter člani tujci. Redni član Društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije in ki s podpisom izjave sprejme ta statut in Etični kodeks Društva ter plača članarino.

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpišejo pristopno izjavo zakoniti zastopniki, za mladoletne od 7. do 15. leta starosti pa je potrebno pisno soglasje zakonitega zastopnika.

Mladoletni ne morejo biti izvoljeni za zastopnika.

Društvo ima lahko tudi podporne člane – simpatizerje, kinološke strokovnjake, veterinarje idr., ki z gmotno ali strokovno pomočjo prispevajo k razvoju Društva. Za status podpornega člana se odloči fizična oseba sama z vpisom v članstvo kluba, kjer označi, da želi postati podporni član.

Društvo ima lahko tudi častne člane, ki so s svojim delom in zaslugami tudi v preteklosti prispevali v trajno dobrobit ene izmed dejavnosti Društva. O podelitvi naslova “častni član” in vključitvi častnega člana v Društvo odloči UO s sklepom.

Član tujec mora izpolnjevati z zakonom določene pogoje za članstvo v društvih v Republiki Sloveniji.

Mladoletni člani do dopolnjenega 15. leta starosti nimajo glasovalne pravice in ne morejo delovati v organih Društva.

Mladoletni člani do dopolnjenega 15. leta, podporni člani, častni člani in člani tujci imajo enake pravice in dolžnosti kot redni člani, razen da:

– ne morejo voliti in biti voljeni v organe društva,

– ne morejo odločati v društvu,

– za podporne člane znaša letna članarina 25% članarine za redne člane,

– častni člani so oproščeni plačila članarine,

– za člane tujce znaša članarina enako kot za redne člane.

Rednim članom, podpornim članom, članom tujcev in častnim članom lahko društvo za njihovo delo in razvoj društva podeli odlikovanje. Za podelitev odlikovanj se smiselno uporabljajo določbe pravilnika o odlikovanjih KZS. Sklep o podelitvi odlikovanja sprejme Skupščina na predlog Upravnega odbora društva.

 1. člen

Nove člane sprejema upravni odbor na podlagi pisne pristopne izjave in plačila članarine. Upravni odbor ima pravico, da zavrne osebo, ki se želi včlaniti, brez obrazložitve. Članarina se plačuje za tekoče leto. Višina članarine je v pristojnosti skupščine.

 1. člen

Pravice rednih članov Društva so, da:

 • sodelujejo pri delu organov Društva,
 • volijo in so izvoljeni v organe Društva,
 • dajejo predloge organom Društva pri delu in izpolnjevanju nalog,
 • sodelujejo na društvenih prireditvah ter zastopajo Društvo na prireditvah v Republiki Sloveniji in v tujini,
 • za dosežene uspehe prejmejo nagrade in pohvale,
 • so seznanjeni z delom Društva in njegovih organov ter sklepi KZS,
 • so upravičeni do strokovne pomoči pri izpopolnjevanju. Član lahko uveljavlja pravice iz statuta samo, če ima plačano članarino za tekoče koledarsko leto.
 1. člen

Obveznosti članov Društva so, da:

 • spoštujejo statut in Etični kodeks Društva ter določbe in sklepe organov Društva ter KZS,
 • redno plačujejo članarino,
 • da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa Društva,
 • skrbijo za objekte Društva in druga sredstva, s katerimi Društvo razpolaga,
 • skrbijo za ugled Društva in vseh dejavnosti,
 • upoštevajo določila Zakona o zaščiti živali.
 1. člen

Članstvo v Društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom, kadar član poda organu Društva pisno izjavo in poravna vse materialne obveznosti do Društva,
 • črtanjem iz evidence, zaradi neizpolnjevanja obveznosti in neplačila

članarine do 31. maja tekočega leta,

 • člana se iz Društva izključi, če zavestno ravna v nasprotju z interesi in

usmeritvijo kluba,

 • z izključitvijo na podlagi sklepa upravnega odbora ali skupščine kluba,
 • s smrtjo člana,
 • s prenehanjem delovanja Društva.
 1. člen

Sponzorji Društva so fizične in pravne osebe, ki finančno, materialno, moralno ali kako drugače pomagajo Društvu.

Razmerja in obveznosti sponzorja ter Društva so določene s posebno pogodbo, ki jo v imenu Društva podpiše predsednik Društva. Sponzorsko pogodbo pred sklenitvijo potrdi upravni odbor.

 1. UPRAVLJANJE DRUŠTVA
 1. člen

Organi Društva so:

 • skupščina,
 • upravni odbor, ki ima tudi funkcijo disciplinskega organa,
 • nadzorni odbor.

Funkcionarji Društva so:

 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • blagajnik.

Mandat organov in funkcionarjev Društva je 1 leto.

SEKCIJE

 1. člen

Društvo lahko ustanovi tudi sekcije za opravljanje svoje dejavnosti.

SKUPŠČINA

 1. člen

Skupščina je najvišji organ Društva in voli člane v druge organe Društva. Sestavljajo jo vsi člani Društva.

 1. člen

Skupščina je redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredna skupščina se sklicuje po potrebi. Sklicuje jo upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo

petine rednih članov Društva. Izredna skupščina sklepa samo o zadevi, zaradi katere je bila sklicana.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje en mesec po prejemu zahteve. V nasprotnem primeru lahko skliče izredno skupščino nadzorni odbor ali petina rednih članov Društva. Vabilo za skupščino z dnevnim redom mora prejeti vsak član najmanj štirinajst dni pred dnevom, za katerega je sklicana.

 1. člen

Skupščina Društva je sklepčna, če je ob napovedani uri prisotnih več kot polovica rednih članov. Če ob napovedani uri začetka skupščine ni kvoruma, se začetek odloži za 15 minut. Po tem času pa skupščina lahko veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj tretjina rednih članov. Če skupščina tudi tedaj ni sklepčna, se začetek ponovno odloži za 15 minut, po tem pa se kvorum zniža na vsaj osem rednih članov.

 1. člen

Skupščina sprejema odločitve z večino glasov navzočih rednih članov. Pri odločanju o spremembi statuta ali strokovnega pravilnika oziroma pri odločanju o prenehanju delovanja Društva je potrebna dvotretjinska večina ob prisotnosti vsaj polovice rednih članov. Glasovanje na skupščini je javno,

če se ne odloči drugače. Člani organov Društva ne morejo glasovati o svoji nezaupnici.

 1. člen

Skupščina:

 • določi višino članarine
 • voli zastopnika društva
 • odloča o sedežu društva.
 • sklepa o dnevnem redu skupščine,
 • voli člane v delovne organe skupščine,
 • potrjuje letno poročilo o poslovanju za minulo leto,
 • razpravlja in sklepa o delu in poročilih upravnega in nadzornega odbora,
 • sprejema delovni program Društva, finančni načrt, zaključni račun in poročilo o finančnem poslovanju,
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje Statut, Etični kodeks Društva ter druge akte Društva,
 • potrjuje in razrešuje člane upravnega odbora, predsednika nadzornega odbora in predsednika disciplinske komisije,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora in nadzornega odbora,
 • odloča o prenehanju delovanja Društva,
 • odloča o pritožbah na disciplinske odločitve upravnega odbora,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin.

Voli se lahko prisotne in odsotne člane. Odsotne člane se lahko voli le, če je na skupščini predloženo njihovo pisno soglasje.

 1. člen

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik Društva, zapisnikar in dva člana overovatelja.

UPRAVNI ODBOR

 1. člen

Upravni odbor je izvršilni organ skupščine in opravlja organizacijska, upravna, administrativna ter strokovno-tehnična dela. Upravni odbor za svoje delo odgovarja nadzornemu odboru in skupščini.

 1. člen

Upravni odbor sestavljajo:

 • predsednik Društva, ki je hkrati predsednik UO,
 • podpredsednik,
 • blagajnik,
 • dva izvoljena člana Društva.

Člane upravnega odbora voli skupščina za dobo enega leta z možnostjo ponovne izvolitve. Za izvolitev v funkcijo je nujno aktivno znanje slovenskega jezika.

V primeru izpraznjenih mest lahko upravni odbor v obdobju med dvema skupščinama nadomesti največ dva člana.

Na seje so po potrebi vabljeni člani nadzornega odbora ter po potrebi

člani stalnih ali začasnih komisij, ki pa nimajo pravice odločanja.

 1. člen

Upravni odbor zastopa in navzven predstavlja predsednik. V primeru njegove odsotnosti ga nadomešča podpredsednik, ki ga UO na svoji 1. redni seji izvoli izmed članov UO.

Listine finančnega značaja podpisujeta predsednik ali blagajnik.

 1. člen

Upravni odbor:

 • sklicuje skupščino, pripravlja predloge in poročila o delu,
 • predlaga člane v organe Društva,
 • pripravlja osnutke temeljnih in splošnih aktov,
 • pripravlja finančni načrt,
 • pripravlja letno poročilo o poslovanju,
 • odloča o naslovu društva,
 • potrjuje letni koledar prireditev Društva in skrbi

za njegovo uresničevanje,

 • odloča o sprejemu novih članov,
 • odloča o imenovanju začasnih komisij, kakor tudi o ukinitvi le-teh,
 • skrbi za dvig kinološkega znanja članov,
 • skrbi za dvig ravni znanja strokovnih organov,
 • upravlja s premoženjem Društva,
 • vodi posle, ki zadevajo evidenco članov,
 • predlaga in imenuje člane v stalne in začasne komisije,
 • imenuje delegacijo, ki zastopa Društvo pri KZS ali drugih organizacijah,
 • skrbi za finančno-materialno poslovanje Društva,
 • obravnava in odloča o disciplinskih prekrških članov Društva,
 • odloča o pritožbah na sklepe disciplinske komisije,
 • neposredno skrbi za uresničevanje vseh ciljev in nalog Društva,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin.

Upravni odbor upravlja Društvo v času med dvema skupščinama po smernicah, sprejetih na skupščini. Sestaja se praviloma enkrat mesečno oziroma po potrebi. Seje UO sklicuje predsednik Društva, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik Društva.

 1. člen

Upravni odbor veljavno sklepa, če mu prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov. Če je rezultat glasovanja neodločen prevlada mnenje predsednika Društva.

 1. člen

Upravni odbor lahko za izvajanje določenih nalog imenuje stalne ali začasne komisije, ki so mu za svoje delo neposredno odgovorne. Naloge in število članov teh komisij so v njegovi pristojnosti.

PREDSEDNIK DRUŠTVA

 1. člen

Predsednik Društva je predsednik upravnega odbora in zakoniti zastopnik Društva. Izvoli in potrdi ga skupščina za dobo enega leta z možnostjo ponovne izvolitve. Za izvolitev v funkcijo je nujno aktivno znanje slovenskega jezika.

Pristojnosti predsednika so:

 • predstavlja Društvo doma in v tujini,
 • zastopa Društvo v javnem in pravnem prometu,
 • podpisuje pogodbe in druge finančne listine s pravnimi in fizičnimi osebami,
 • skrb za izvrševanje sklepov skupščine, upravnega odbora in vseh ostalih

organov in komisij,

 • skrb za izvajanje in spoštovanje pričujočega statuta in vseh drugih splošnih in strokovnih aktov Društva,
 • sklicuje in vodi seje upravnega odbora Društva,
 • predlaga zamenjave članov v organih Društva,
 • sklicuje prve seje vseh ostalih organov Društva.

Za svoje delo je odgovoren nadzornemu odboru in skupščini Društva

PODPREDSEDNIK DRUŠTVA

 1. člen

Podpredsednik Društva opravlja naloge predsednika društva v primeru odsotnosti predsednika Društva.

NADZORNI ODBOR

 1. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina za dobo enega leta z možnostjo ponovne izvolitve. Za izvolitev v funkcijo je nujno aktivno znanje slovenskega jezika. Na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika.

 1. člen

Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo upravnega odbora v času med dvema skupščinama in vrši stalen nadzor nad strokovnim in poslovnim delom Društva. Na zahtevo nadzornega odbora so vsi organi Društva dolžni predložiti zahtevano dokumentacijo ali poročilo. Nadzorni odbor je odgovoren skupščini, na kateri mora poročati o svojem delu.

 1. člen

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora.

 1. člen

Društvo zastopa predsednik Društva, ki je zakonit zastopnik s polnim samostojnim zastopstvom. V njegovi odsotnosti Društvo zastopa podpredsednik.

DISCIPLINSKI POSTOPEK

 1. člen

Disciplinski postopek vodi upravni odbor Društva. Disciplinske ukrepa izreka v skladu s statutom in drugimi akti Društva.

 1. člen

Disciplinski prekršek stori član Društva ki:

 • zavestno in namerno krši statut Društva, kakor tudi druge listine Društva;
 • krši določila Etičnega kodeksa Društva;
 • z neprimernim obnašanjem ustvarja nered ali moti delo organov Društva in/ali društvene prireditve;
 • žali ali kleveta drugega člana Društva;
 • s svojim delovanjem vnaša razdor med člane oziroma organe Društva;
 • ne opravlja nalog in funkcij ali pa te opravlja nevestno in s svojim ravnanjem povzroča škodo Društvu;
 • ne spoštuje Zakona o zaščiti živali.

O disciplinskih prestopkih odloča upravni odbor. Če se član Društva, ki mu je bil izrečen disciplinski ukrep z njim ne strinja, se lahko pritoži na skupščino Društva. Do odločitve skupščine glede disciplinskega ukrepa velja odločitev UO (pritožba ne zadrži izvršbe).

 1. člen

Upravni odbor lahko izreče članom Društva naslednje disciplinske ukrepe:

 • ustni opomin,
 • pisni opomin,
 • prepoved udeležbe na kinoloških prireditvah Društva za določeno obdobje,
 • prepoved izvrševanja funkcij v Društvu za določeno obdobje,
 • trajna prepoved opravljanja funkcij v Društvu,
 • opomin pred izključitvijo ali izključitev iz članstva Društva za določeno obdobje in
 • trajna izključitev iz članstva Društva.

SPLOŠNI AKTI DRUŠTVA

 1. člen

Splošna akta Društva sta:

 • Statut,
 • Etični kodeks,

Skupščina Društva lahko sprejme še druge splošne akte, s katerimi se podrobno uredijo posamezna področja dejavnosti Društva.

 1. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
 1. člen

Dohodki Društva so:

 • članarina,
 • dohodki od pridobitvenih dejavnosti,
 • prispevki donatorjev,
 • prostovoljni prispevki članov,
 • darila in volila,
 • plačila in prispevki sponzorjev,
 • iz javnih sredstev,
 • iz drugih virov.

Finančna sredstva se porabljajo v skladu s finančnim načrtom, ki ga pripravi upravni odbor.

 1. člen

Premoženje Društva so premičnine in nepremičnine, ki so kot last Društva vpisane v inventarno knjigo. O odtujitvi ali nabavi premičnine odloča upravni odbor. O odtujitvi ali nabavi nepremičnine odloča skupščina.

 1. člen

Finančno-materialno poslovanje mora biti vodeno v skladu s pravili, ki veljajo za društva in računovodskimi standardi za društva. Finančno poslovanje Društva vodi blagajnik v skladu s statutom Društva, Zakonom o društvih in veljavnih Slovenskih računovodskih standardih.

Klub posluje preko transakcijskega računa pri poslovni banki. Za podpisovanje nalogov za porabo sredstev ima Društvo registrirane podpisnike, ki jih določi upravni odbor.

 1. člen

Blagajnik prejemke in izdatke beleži v blagajniško knjigo. Za svoje delo blagajnik odgovarja upravnemu odboru. Javnost poslovanja se zagotavlja s pravico vsakega člana organa Društva do vpogleda v finančno-materialno dokumentacijo.

 1. člen

Blagajnik vsako koledarsko leto do 1. februarja sestavi letno poročilo o poslovanju Društva in ga da na vpogled nadzornemu odboru, ki nato na prvi skupščini poroča o poslovanju.

Letno poročilo o poslovanju Društva predloži do zakonsko predpisanega roka organizaciji, ki je pooblaščena za obdelovanje in objavo podatkov. Poročilo mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju Društva ter mora biti sestavljeno skladno z računovodskimi standardi za društva, ki ga sprejme pooblaščena organizacija in z določbami tega statuta.

 1. člen

Društva se lahko ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo pod pogoji, ki jih določa zakon. Pridobitna dejavnost ni osnovni namen Društva in služi pridobivanju sredstev, namenjenih za delo in izvajanje programa

Društva. Če Društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.

Vsaka delitev premoženja Društva med člane je nična.

 1. PRENEHANJE DRUŠTVA
 1. člen

Društvo preneha z delom po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.

Društvo lahko sprejme sklep o prenehanju. Za tak sklep morata glasovati najmanj dve tretjini na skupščini navzočih članov ob pogoju, da je pri glasovanju navzočih najmanj polovica članov.

Po zakonu Društvo preneha, če dejansko preneha obstajati oz. če je bilo v obdobju petih let dvakrat pravnomočno kaznovano za prekršek iz 3. točke prvega odstavka 52. člena Zakona o društvih.

Prenehanje v teh dveh primerih ugotovi pristojni organ z odločbo. V teh dveh primerih se premoženje Društva prenese na Društvo za zaščito živali Maribor. Javna sredstva se vrne v proračun.

Društvo lahko tudi sprejme sklep o pripojitvi k drugemu društvu ali o spojitvi z drugimi društvi. V teh dveh primerih preide premoženje na društvo, h kateremu bi se Društvo pripojilo oz. Na društvo, ki bi nastalo s spojitvijo z drugimi društvi.

VII. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE

 1. člen

Ta statut velja od dneva, ko ga sprejme skupščina , uporabljati se začne ko ga overi pristojni upravni organ.

 1. člen

Organiziranost in delovanje organov se mora uskladiti s tem statutom v enem letu od njegovega sprejema.

 1. člen

Statut Društva spreminja in dopolnjuje skupščina po postopku, ki velja za njegov sprejem.

Predsednik Društva:

Branko Perkovič